KOMUNIKAT

Wypełniając obowiązek wynikający z § 34 pkt 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342), informuję ze sprawozdanie finansowe za 2021 r. jednostki Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach zamieszczone jest na stronie internetowej BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Gmina – Jednostki Organizacyjne Gminy – Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Tworkowie (GZOKSiT) – zakładka: Sprawozdania roczne. Poniżej link:

Sprawozdanie finansowe jednostki na 2021 rok

 

2011 Ogłoszenie BIP 2021. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates