Nasza szkoła „Szkołą Współpracy”

Od marca 2013 roku do lutego 2015 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach wziął udział w ogólnopolskim, systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt był nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów było wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Koordynatorami projektu w naszej szkole byli: nauczyciele – Beata Szczepanowska, Anna Bindacz; rodzice – Aneta Karnówka, Jadwiga Sabalczyk; uczniowie – Wiktoria Kolorz, Michał Gołąbek. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Z głównego założenia Szkoła Współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy. W Szkole Współpracy uczniowie m.in. poprzez: metody dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, codzienną aktywnośc i współdecydowanie o sprawach szkoły poznają czym jest współpraca i jak wpływa na uczenie się, rozwijanie kompetencji kluczowych i realizację podstawy programowej.

Oprócz szkoleń i warsztatów odbywających się w Rybniku, nasza szkoła zrealizowała wybrane założenia, które ciągle kształtują i rozwijają współpracę między nauczycielami, rodzicami i uczniami naszej szkoły. W marcu 2014 roku zostały przeprowadzone debaty wśród nauczycieli, rodziców i uczniów. Celem debat było znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytanie: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? Pytaniami dodatkowymi były: Jaka jest nasza szkoła - co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy? Jak wygląda współpraca w szkole (relacje trzech grup:uczniów, rodziców, nauczycieli)? W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę (jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym, itp.)? Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni? W każdej grupie wnioski z debat zostały omówione, niektóre pogłębione i rozwinięte w działalności szkoły, zaś inne znalały rację bytu.

W ramach projektu został również opracowany Szkolny Program Aktywnej Współpracy (SPAW) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach, w którym zawarto trzy rodzaje celów, które nasza szkoła zrealizowała lub realizuje.

Cele dotyczące organizacji szkoły:

  • organizacja i przeprowadzenie szkolnego festynu z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli
  • polepszenie komunikacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami poprzez skrzynkę informacyjną oraz systematyczne i konkretne rozmowy
  • rozwijanie wszystkich akcji charytatywnych
  • wspólne spotkania nauczycieli i rodziców (ogniska, zabawy)
  • zagospodarowanie przy szkole miejsca na ogniska

Cele dydaktyczne:

  • wprowadzenie nowych technik kształcenia na lekcjach
  • warsztaty tematyczne prowadzone przez uczniów, rodziców, nauczycieli

Cele wychowawcze:

  • zmiana systemu oceniania zachowania i modyfikacja innych regulaminów oparta na sugestiach i opiniach trzech podmiotów: uczniów, rodziców, nauczycieli; m.in. pozwolenie uczniom na korzystanie z telefonów komórkowych podczas przerw.

Zadaniem końcowym - konkursowym było opisanie wybranego szkolnego przedsięwzięcia jako przykładu dobrej praktyki współpracy. Wybraliśmy Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który jest wyjątkowym zwyczajem w naszej szkole organizowanym w czerwcową niedzielę, nieprzerwanie od lat 60. XX wieku. Tradycja ta jest kultywowana przez nauczycieli, rodziców, uczniów. Organizacja festynu jest jednym z głównych założeń szkoły, omawianym i planowanym cały rok. Festyn jest największym wydarzeniem kulturalnym szkoły, które zacieśnia więzi między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz integruje społeczność szkolną z podopiecznymi miejscowego Domu Pomocy Społecznej. Ponadto festyn jest okazją do zaprezentowania inwencji twórczych i zdolności uczniów oraz możliwości i umiejętności rodziców, a także zasobów i osiągnięć szkoły czy przestrzeni placówki (sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, korytarzy, sali zabaw, placu szkolnego, boisk, świetlicy, stołówki). Festyn pozwala na dodatkową i ciekawą formę spędzenia czasu wolnego z rodziną. Jest również sposobnością do pozyskania finansów, które przeznacza się na zaplanowany wcześniej cel.

Niestety nie wygraliśmy głównej nagrody, ale niewątpliwie możemy stwierdzić, że zaangażowanie się w powyższy projekt było ciekawym wielomiesięczym doświadzczeniem, dzięki któremu moglismy rozwinąć wiele ciekawych założeń w naszej szkole, a tym samym pogłębić współpracę między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

2011 Szkoła Współpracy. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates