logotypy

 

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe naszą przyszłością – zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 299.117,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 269.205,30

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności kształcenia i kompetencji kluczowych 64 uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicki, poprzez nauczanie eksperymentalne przedmiotów przyrodniczych i matematyki, rozwijanie kompetencji językowych oraz stworzenie w szkole odpowiednich warunków do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia w okresie 01.07.2020 – 30.06.2021r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia rozwijające z geografii z eksperymentem dla klas 4-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające chemiczno- biologiczne metodą eksperymentu dla klas 6-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z fizyki   metodą eksperymentu dla klas 7-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla klas 5-8

3 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 90h

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 4-8.

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla klas 4-8.

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Grupa docelowa została wybrana na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej szkoły, analizy dokumentów tj. analizy wyników ewaluacji oraz analizy opinii i orzeczeń poradni psychologiczno–pedagogicznej. Diagnoza wskazała zakres koniecznych do realizacji zadań, które w ramach projektu zostaną zrealizowane. Przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący.

Na podstawie przeprowadzonej analizy do udziału w projekcie wybrano grupę 64 uczniów w tym 34 kobiet i 30 mężczyzn. Są to uczniowie zamieszkujący miejscowość Krzyżanowice w Gminie Krzyżanowice i miejscowości ościenne. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV–VIII Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Grupa docelowa dzieli się na uczniów osiągających słabe wyniki w nauce matematyki oraz uczniów zdolnych osiągających wysokie wyniki w zakresie przedmiotów geografia, chemia, fizyka oraz języków obcych stąd też w diagnozie wskazano konieczność pogłębiana ich wiedzy i zwiększania motywacji do nauki wykorzystując edukację opartą na metodzie eksperymentu. Analiza diagnozy wskazała również konieczność wsparcia uczniów posiadających słabe wyniki w nauce w zakresie matematyki, gdzie trudności i deficyty są największe. Konieczne jest jednak wsparcie tych uczniów i zmotywowanie ich do pogłębiania wiedzy w sposób, który pozwoli łatwiej przyswoić i utrwalić znajomość zagadnień matematycznych np. wykorzystując metody nauczania oparte na eksperymencie. Ograniczona w szkole ilość zajęć praktycznych/eksperymentowania wynikająca z niedostatecznego wyposażenia szkoły, co determinuje brak zainteresowania uczniowie przedmiotami ścisłymi oraz brak umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu. Uczestnicy projektu wywodzą się ze środowiska wiejskiego, w związku z tym mają ograniczony dostęp do innych niż zajęcia lekcyjne ciekawych form zajęć wyrównawczych i rozwijających. Uczniowie szkoły oraz ich rodzice są zainteresowani planowaną ofertą edukacyjną wykorzystującą eksperyment, jako metodę pracy z uczniami.

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną główne założenia projektu, jego cele i rezultaty. Następnie odbędą się spotkania z uczniami oraz rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. Nauczyciele przygotują testy sprawdzające wiedzę uczniów, które przeprowadzone zostaną wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Kryteria rekrutacji:

- test kwalifikacyjny;

- opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników;

- średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach nauczania, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów. Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach nauczania a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m. in. umiejętność samodzielnej pracy. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup – zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach,

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

 

2011 Kompetencje kluczowe naszą przyszłością. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates